Twittershow

 

 

 

 


Privacyreglement

van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 'TRIANGULUM'

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2017

 

De persoonsgegevens, die worden geregistreerd, zijn die gegevens, die de vereniging nodig heeft voor haar functioneren. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen deze gegevens dan ook worden gebruikt voor duidelijk omschreven doeleinden, passend bij de vereniging. 

De doelen van de ledenregistratie en het relatiebeheer:

 • Bijhouden van het ledenbestand;
 • Bijhouden van het relatiebestand, bestaande uit bezoekers van lezingen, oud-leden, cursisten, abonnees nieuwsbrief, leden van buurverenigingen;
 • Versturen van uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering, lezingen, werkgroepbijeenkomsten of soortgelijke activiteiten;
 • Versturen van de contributienota;
 • Versturen van de nieuwsbrief;
 • Verlenen van toegang tot het besloten gedeelte van de website;
 • Overige handelingen die behoren tot de werkzaamheden van het secretariaat en de penningmeester en zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Gegevens die worden opgenomen:

 • Achternaam en voorletters;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord (versleuteld);
 • Soort lidmaatschap;
 • Signaalcode;
 • Deelname lezingen;
 • Ingangsdatum;
 • Opzegdatum;
 • Pasfoto (facultatief);
 • Opmerking.

Wijze van vastlegging:

 • Excel-rekenblad secretariaat;
 • Excel-rekenblad penningmeester;
 • Gebruikersbeheer op de website;
 • Bestand ten behoeve van carpooling.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Personen krijgen via een verzoek aan het secretariaat inzage in de voor de betreffende persoon vastgelegde gegevens.

Klachten omtrent de ledenregistratie, het relatiebeheer en het privacyreglement dienen te worden gericht aan het bestuur.