Huishoudelijk reglement

van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 'TRIANGULUM'

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 21 februari 2008

Artikel 1 - Algemeen

Dit reglement verstaat onder statuten: de statuten van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 'TRIANGULUM', gevestigd te Apeldoorn.

De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze eveneens voorkomen in de statuten, de betekenis die de statuten eraan geven.

Artikel 2 - Lidmaatschap

Een nieuw lid ontvangt, naast de mededeling dat hij is aangenomen, informatiemateriaal van de vereniging, zo mogelijk per e-mail. Daarbij wordt gewezen op de website van de vereniging ( www.triangulum.nl ). De statuten en het huishoudelijk reglement, die ook op de website worden weergegeven, worden alleen op verzoek toegestuurd.

Begunstigers zijn (rechts)personen die, zonder daarvoor op rechten aanspraak te maken, de vereniging gesteund hebben met een bedrag van meer dan € 25.

Juniorleden betalen als contributie 50% van het bedrag van een gewoon lid.

Gezinnen betalen als contributie 125% van het bedrag van een gewoon lid. Alleen de inwonende gezinsleden van een gezin hebben het recht de lezingen gratis bij te wonen. Gezinsleden hebben uitsluitend stemrecht voor 1 persoon op wiens naam het lidmaatschap is gesteld.

Artikel 3 - Stemmingen

Indien volgens de statuten een schriftelijke stemming vereist is, worden uit de vergadering twee leden gekozen, die het stembureau zullen vormen. Zij dragen zorg voor de verwerking van de stemmingen en brengen de resultaten ter kennis van de voorzitter, die de door het stembureau bepaalde blanco en ongeldige stemmen beoordeelt en de uitslag van de stemming aan de vergadering mededeelt.

Artikel 4 - Bestuur

Het bestuur stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast.

De zittingstermijn van de bestuursleden is ten hoogste vier jaar.

In het bestuur mogen ook maximaal twee vertegenwoordigers van de regionale Volkssterrenwachten worden gekozen.

Artikel 5 - Taken bestuur

De voorzitter geeft leiding aan de bestuurs- en ledenvergade­ringen.

De secretaris verzorgt:
a. de bijeenroeping en de verslaggeving van deze vergaderin­gen
b. het jaarverslag, dat na goedkeuring van het bestuur aan de jaarvergadering wordt aangeboden
c. in samenwerking met de voorzitter en/of penningmeester de briefwisseling van de vereniging.
d. het beheer van het ledenbestand

Hij zendt ieder jaar vóór 30 april, aan de secretaris van de KNVWS:
a. een ledenlijst met de gegevens, bedoeld in artikel 5 lid 6 van de statuten
b. de samenstelling van het bestuur
c. de namen en adressen van de afgevaardigden en hun plaatsvervangers in de verenigingsraad van de KNVWS.
d. een exemplaar van de eventueel gewijzigde statuten van de vereniging.

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging, draagt zorg voor de ontvangst en afdracht van betalingen.

De voorzitter, secretaris en penningmeester zien toe op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Artikel 6 - Onkostenvergoeding

De bestuursleden ontvangen volledige vergoeding voor de door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten.

Indien leden van de vereniging onkosten maken, vanwege werkzaamheden voor de vereniging op verzoek van het bestuur, worden ook deze volledig vergoed, mits vooraf door het bestuur geaccordeerd.

Artikel 7 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

Wijziging of aanvulling van dit huishoudelijk reglement kan slechts geschieden door de algemene ledenvergadering met volstrekte meerderheid van geldige stemmen.